Uncategorized

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ – ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ & ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΠΙΣ

Ο Τομέας Ηλεκτρονικής Υγείας και Διασυνοριακής Περίθαλψης/Θεραπευτικών & Διαγνωστικών Πρωτοκόλλων (Η.Υ. & Δ.Π./Θ.Δ.Π.), διοργανώνει την Παρασκευή 22/2/2019 την 2η ετήσια συνάντηση του Ελληνικού Οικοσυστήματος Ψηφιακής Υγείας που θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο της ΕΣΔΥ από 9:00 – 17:00.
Στη συνάντηση έχουν προσκληθεί και θα συμμετέχουν ως εισηγητές εκπρόσωποι επιστημονικών, επαγγελματικών, αυτοδιοικητικών και δημοσίων φορέων, όπως και εκπρόσωποι της βιομηχανίας και της αγοράς, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ανάπτυξης ψηφιακών εφαρμογών υγείας.
Ο Τομέας Η.Υ. & Δ.Π./Θ.Δ.Π. κατά την τριετή λειτουργία του, με την ενεργητική συμμετοχή των μελών του, εμπειρογνωμόνων και ερευνητών που προέρχονται από τον ιατρικό, τον ακαδημαϊκό και τον επιχειρηματικό χώρο ανάπτυξης ψηφιακών εφαρμογών, έχει επεξεργαστεί ένα σύνολο προτάσεων, που αφορούν όλα τα κρίσιμα ζητήματα της ψηφιακής επικαιρότητας:
Θέσεις για τον Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας (e-record, patient summary) , για τη στρατηγική διαλειτουργικότητας μεταξύ των εγκατεστημένων συστημάτων πληροφορικής, για την Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση, τα Θεραπευτικά και Διαγνωστικά Πρωτόκολλα, τα registries και την εφαρμογή του GDPR στον τομέα της υγείας.
Τα παραπάνω θα αποτελέσουν και την κύρια θεματολογία συζήτησης στην ημερίδα, με στόχο να αξιολογηθεί η σημερινή ψηφιακή πραγματικότητα στον τομέα της υγείας της χώρας μας και να προωθηθούν οι κατάλληλες λύσεις και στρατηγικές για τον αναγκαίο ψηφιακό μετασχηματισμό του Συστήματος Υγείας και την εναρμόνισή του με την ευρωπαϊκή πραγματικότητα.
Καλούμε τα μέλη μας να συμμετέχουν ενεργητικά και να εμπλουτίσουν με τις παρεμβάσεις και τις απόψεις σας την παραπάνω συζήτηση.

Erasmus+, news, Projects for Carers, Uncategorized

Learn4Carers – Athens Kick-off Meeting

The Erasmus+ KA2 project, entitled “Learning for Caregivers in Europe” (2018-1-EL01-KA204-047837) will allow representatives of ​unpaid family care​rs from 4 European countries to showcase good practices from their countries. 
The kick-off meeting will be held in Greece on 11 and 12 February 2019 at the office of the European Parliament in Athens. The meeting will involve participation from policy makers as well as representatives from organisations working with caregivers from Greece, Italy, Germany and the UK.

Learn4Carers project will last until the end of November 2020.
More information is available on the project website: https://learn4carers.eu/

Uncategorized

Focus Group για Φροντιστές ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας στις 12.2.2019

Το σχέδιο Learn4Carers θα επιτρέψει σε εκπροσώπους ανεπίσημων φροντιστών από τέσσερις Ευρωπαικές χώρες να αναδείξουν καλές πρακτικές από τις χώρες τους. Οι επιτυχημένες αυτές πρακτικές υποστήριξης ή ευαισθητοποίησης σε τοπικό επίπεδο μπορούν να αποτελέσουν άριστο παράδειγμα για άλλες χώρες.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από τον Δεκέμβριο του 2018 και θα διαρκέσει έως τα  τέλη Νοεμβρίου του 2020.

Η εναρκτήρια συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στις 11 και 12 Φεβρουαρίου 2019. Στην συνάντηση θα συμμετέχουν εκτός από τα μέλη της σύμπραξης και εκπρόσωποι από συνεργαζόμενους φορείς από την Ελλάδα και την ΕΕ.

Την Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019 στις 11:00 στο Κέντρο Ημέρας της ΠΕΨΑΕΕ στην οδό Αλκαμένους 8 θα πραγματοποιηθεί συζήτηση (Focus Group) με θέμα: Η Συμβολή των φροντιστών ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας.

Ο σκοπός της συζήτησης της 12.2.19 η οποία απευθύνεται σε συγγενείς ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας είναι να αναδείξει το ρόλο του φροντιστή, να καταγράψει τα ζητήματα που τους απασχολούν αλλά και να προβάλει τις παρεμβάσεις (όπως πχ οι ομάδες υποστήριξης) που λειτουργούν εποικοδομητικά.  

H συζήτηση θα διεξαχθεί στα Αγγλικά με δυνατότητα διερμηνείας 

Δηλώσεις Συμμετοχής (Θα τηρηθεί σειρά
προτεραιότητας ) : https://goo.gl/forms/mbXl80uGHDmRWlEr2 

Η ιστοσελίδα του σχεδίου στην οποία μπορεί να βρείτε περισσότερες πληροφορίες είναι: https://learn4carers.eu/

Uncategorized

Χορήγηση μειωμένου ωραρίου σε υπαλλήλους γονείς τέκνων με αναπηρία

Η εγκύκλιος που ενδιαφέρει φροντιστές (π.χ. γονείς ή άτομα πχ αδέλφια που έχουν την δικαστική επιμέλεια ατόμου με αναπηρία: https://epioniblog.files.wordpress.com/2017/08/egyk-25717.pdf

Σύμφωνα με τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 16 του ν.2527/1997, όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 8 του άρθρου 30 του ν.3731/2008 και το άρθρο 27 του ν.4305/2014: «4. Η μείωση του ωραρίου εργασίας κατά μία (1) ώρα την ημέρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 193/1988 (Α` 84), προκειμένου για τακτικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., που έχουν παιδιά με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ή παιδιά έως 15 ετών που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο ή τύπου 1 με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω ή σύζυγο με αναπηρία 80% και άνω τον οποίο συντηρεί, γίνεται χωρίς ανάλογη περικοπή των αποδοχών τους. Το ποσοστό αναπηρίας βεβαιούται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις…».
Όσον αφορά τη χορήγηση του μειωμένου ωραρίου σε υπαλλήλους γονείς τέκνων με αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω επισημαίνεται ότι είναι δυνατή και στην περίπτωση που το τέκνο βρίσκεται σε ίδρυμα στην ίδια πόλη ή σε τόπο που κατά κοινή πείρα και λογική μπορεί να επισκέπτεται ο γονέας. Σκοπός των σχετικών διατάξεων είναι και η ενθάρρυνση του γονέα να διατηρεί συστηματική επαφή και επικοινωνία με το παιδί το οποίο διαμένει σε ίδρυμα και η αποτροπή του αισθήματος της παραμέλησης ή εγκατάλειψης του τέκνου (σχετικό και το με αριθμ.πρωτ. 225581/16658/2017/13.04.2017 έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη). Σε κάθε περίπτωση για τη χορήγηση του μειωμένου ωραρίου κατά τις σχετικές διατάξεις δέον όπως εξετάζονται οι ισχύουσες κατά περίπτωση πραγματικές συνθήκες υπό τις οποίες τελούν οι υπάλληλοι γονείς και τα παιδιά με αναπηρία, προκειμένου να αποφεύγονται τυχόν καταχρήσεις.
Περαιτέρω η μείωση του ωραρίου εργασίας κατά μία (1) ώρα την ημέρα σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 16 του ν. 2527/1997 όπως ισχύουν, αποτελεί αυτοτελές δικαίωμα του υπαλλήλου για κάθε μέλος της οικογένειας που πληροί τις προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων.
  1
Τη χρήση μειωμένου ωραρίου δικαιούνται και οι υπάλληλοι οι οποίοι έχουν με δικαστική απόφαση την επιμέλεια ατόμου με αναπηρία 67% και άνω. Η επιμέλεια θα πρέπει να ορίζεται ρητά στην απόφαση της δικαστικής συμπαράστασης, σύμφωνα με το άρθρο 1680 του Αστικού Κώδικα, καθόσον μόνη η δικαστική συμπαράσταση δεν συνεπάγεται και την επιμέλεια.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

Uncategorized

Πρόσκληση για Ομαδική Ψυχοθεραπεία

Προς τα μέλη και τους φίλους της ‘ΕΠΙΟΝΗ’

Στα πλαίσια του εθελοντισμού, το μέλος της επιστημονικής επιτροπής του σωματείου ΕΠΙΟΝΗ θα δεχθεί δωρεάν τρία άτομα για ομαδική ψυχοθεραπεία επί ένα έτος.

Εκτός από ασθενείς και φροντιστές, είναι δυνατό να συμμετάσχουν και υγιείς που ενδιαφέρονται για προσωπική εξέλιξη ή ψυχολόγοι που επιθυμούν να έχουν βιωματική εμπειρία της ομαδικής αναλυτικής ψυχοθεραπείας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Παναγιωτοπούλου στο κινητό τηλέφωνο: 6944531343.

Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

Καλλιόπη Παναγιωτοπούλου MD PhD

Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Αλλεργιολόγος και Κλινική Ανοσολόγος

Ψυχοθεραπεύτρια

Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Δικτύου Ελλήνων Φροντιστών ‘ΕΠΙΟΝΗ’

Εθελόντρια Συντονίστρια Ομάδων Ατόμων με προβλήματα Ψυχικής Υγείας

Τηλέφωνο: 6944531343