Uncategorized

Συμμετοχή στο Συνέδριο Χρηστών της ΕΛΣΤΑΤ

Η ΕΛΣΤΑΤ έχει καθιερώσει τη διοργάνωση, σε ετήσια βάση από το 2010, συνεδρίων χρηστών. Σε αυτά τα συνέδρια λαμβάνουν μέρος εκπρόσωποι φορέων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, καθώς και εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων.

Τα συνέδρια χρηστών παρέχουν μια σημαντική ευκαιρία στην ΕΛΣΤΑΤ για τη συγκέντρωση σχολίων και υποδείξεων από χρήστες των στατιστικών της, σχετικά με τη διάχυση της στατιστικής πληροφόρησης, την πρόσβαση στα στατιστικά στοιχεία από τους χρήστες και τα κενά στις παραγόμενες στατιστικές.

Στα πλαίσια αυτού του συνεδρίου εκπρόσωποι του Ελληνικού Δικτύου Φροντιστών ΕΠΙΟΝΗ συμμετείχαν στο συνέδριο της Τετάρτης 5 Δεκεμβρίου 2018 και πρότειναν να συμπεριληφθεί στην Απογραφή Πληθυσμού και Κατοικιών 2021 το ερώτημα που έχει συμπεριληφθεί στην αντίστοιχη απογραφή της Ιρλανδίας το 2016: Παρέχετε συχνή προσωπική φροντίδα, χωρίς αμοιβή σε φίλο ή συγγενή με χρόνια ασθένεια ή αναπηρία ;  (περιλαμβάνονται τα προβλήματα που σχετίζονται με την τρίτη ηλικία) – Προσωπική βοήθεια περιλαμβάνει και βοήθεια στα βασικά όπως σίτιση και ντύσιμο. 1. Ναι  2. Όχι

Έαν Ναι πόσες ώρες την εβδομάδα ;

Το πλεονέκτημα αυτής της ερώτησης με τα δύο σκέλη είναι ότι αφενός το πρώτο μέρος καλύπτει την καταμέτρηση κάθε μη αμειβόμενης προσωπικής φροντίδας ενώ το δεύτερο μέρος καλύπτει την καταμέτρηση των ωρών μη αμειβόμενης προσωπικής φροντίδας ανά εβδομάδα.

Ως μέρος της Απογραφής Πληθυσμού 2021 ένα παρόμοιο ερώτημα που μπορεί να συνδυαστεί με άλλες ερωτήσεις που δίνουν πληροφορίες για την Ηλικία, το Φύλλο, την Γεωγραφική περιοχή κλπ παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για το προφίλ των φροντιστών σε Εθνικό επίπεδο.

Στην Ιρλανδία κατέδειξαν τον αριθμό των άτυπων φροντιστών σε κάθε περιφέρεια, τις ώρες και την ποιότητα της φροντίδας. Οι άτυποι φροντιστές μπόρεσαν να δείξουν τα στατιστικά αυτά στοιχεία στους πολιτικούς της περιοχής τους και να διεκδικήσουν δικαιώματα.

Projects for Carers, Uncategorized

MEP Tomas Zdechovsky Endorsement for Carers

We would like to thank MEP Tomas Zdechovsky for supporting caregivers and the “Learn4Carers” Erasmus+ project.

“Demographic ageing in Europe calls for a better care and a serious sustainability test for our social and health-care systems.
The difference amongst the EU member states is massive,  but the growing demand, declining supply, quality and financing of care systems are challenges that are consistent across the EU.
Carers have a very important role in organization and sustainability of health and social care systems.
They will become even more important due to demographic aging and  increasing number of chronic diseases.
It is therefore important to develop a carer-friendly environment.
The Commissions proposal on work-life balance for parents and carers is an important piece of the puzzle and I personally call upon European states to endorse and implement the proposal without delay.
I wish success to the Erasmus+ project  “Learn for Caregivers in Europe”
As Rosalyn Carter, Former First Lady of the United States, said there are four kinds of people in the world:
Those who have been carers; Those who currently are carers; Those who will be carers; And those who will need carers.

Let’s support carers now!”

Uncategorized

Learning for Caregivers in Europe

We are pleased to announce that the EPIONI Erasmus+ KA2 project, entitled “Learning for Caregivers in Europe” (2018-1-EL01-KA204-047837), was approved by the Hellenic State Scholarships Foundation (IKY)
This 2-year project will enable caregiver representatives from Greece (EPIONI and PEPSAEE) to exchange good practices with organizations which have extensive long term experience in Ireland (Care Alliance Ireland), France (Compagnie des Aidants) and Belgium (Eurocarers).
The Learn4Carers project will allow representatives of informal carers from 4 European countries to showcase good practices from their countries. These successful local practices or awareness-raising campaigns can be an excellent example for other countries.
The program will start in December 2018 and will last until the end of November 2020.
The kick-off meeting will be held in Athens on 11 and 12 February 2019. The meeting will involve, in addition to the members of the partnership, representatives from partners from Greece and the EU.
More information is available on the project website: https://learn4carers.eu/
Uncategorized

Μαθαίνοντας για τους Φροντιστές στην Ευρώπη

Με μεγάλη χαρά θα θέλαμε να σας ανακοινώσουμε ότι το πρόγραμμα Erasmus+ KA2 της ΕΠΙΟΝΗ με τίτλο ”Learning for Caregivers in Europe” (2018-1-EL01-KA204-047837), εγκρίθηκε απο το Ιδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Το 2ετές αυτό σχέδιο θα δώσει την ευκαιρία σε φορείς από την Ελλάδα (το Ελληνικό Δίκτυο Φροντιστών και την ΠΕΨΑΕΕ) την δυνατότητα για ανταλλαγή καλών πρακτικών με οργανισμούς που έχουν πολύχρονη εμπειρία στην υποστήριξη φροντιστών από την Ιρλανδία (Care Alliance Ireland), την Γαλλία (Compagnie des Aidants) και το Βέλγιο (Eurocarers).

Το σχέδιο Learn4Carers θα επιτρέψει σε εκπροσώπους ανεπίσημων φροντιστών από τέσσερεις Ευρωπαικές χώρες να αναδείξουν καλές πρακτικές από τις χώρες τους. Οι επιτυχημένες αυτές πρακτικές υποστήριξης ή ευαισθητοποίησης σε τοπικό επίπεδο μπορούν να αποτελέσουν άριστο παράδειγμα για άλλες χώρες.

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει τον Δεκέμβριο του 2018 και θα διαρκέσει έως το  τέλος Νοεμβρίου του 2020.

Η εναρκτήρια συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στις 11 και 12 Φεβρουαρίου 2019. Στην συνάντηση θα συμμετέχουν εκτός από τα μέλη της σύμπραξης και εκπρόσωποι από συνεργαζόμενους φορείς από την Ελλάδα και την ΕΕ.

Η ιστοσελίδα του σχεδίου στην οποία μπορεί να βρείτε περισσότερες πληροφορίες είναι: https://learn4carers.eu/